Privacybeleid

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van KUHNLE-TOURS GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van KUHNLE-TOURS GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens; wanneer een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op KUHNLE-TOURS GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft KUHNLE-TOURS GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve wegen, bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van KUHNLE-TOURS GmbH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.
In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 

e) Profilering
Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat, kan in de EU-wetgeving of de EU-wetgeving van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of welke specifieke criteria voor diens benoeming gelden.

 

h) Verwerker
De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger
De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde
Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

KUHNLE-TOURS GmbH

Marinastraße 1
Hafendorf Müritz
17248 Rechlin (Müritz)
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 39823 - 2660
E-mail: info@kuhnle-tours.de
Website: www.kuhnle-group.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Great Oak Datenschutz GmbH & Co. KG
Ruhrstr. 16
59955 Winterberg
Deutschland
Tel.: +49 (0)2985/99 99 69 0
E-Mail: datenschutz@great-oak.de
Website: www.great-oak.de

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met alle vragen en suggesties in verband met gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina's van KUHNLE-TOURS GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan KUHNLE-TOURS GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.
 

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van KUHNLE-TOURS GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een datasubject of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt KUHNLE-TOURS GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert KUHNLE-TOURS GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van KUHNLE-TOURS GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld. De KUHNLE-TOURS GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De newsletter van de onderneming kan door de betrokkene alleen worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de verzending van de newsletter heeft aangemeld. Naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief is geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de controller mee te delen.
 

7. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van KUHNLE-TOURS GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een in dergelijke e-mails ingesloten miniatuurgrafiek, die in HTML-formaat wordt verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan KUHNLE-TOURS GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen werden opgeroepen.
Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die is afgegeven door middel van de double-opt-in procedure te herroepen. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. De KUHNLE-TOURS GmbH beschouwt het opzeggen van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.
 

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de KUHNLE-TOURS GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

9. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, is toegestaan. Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien de betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot iedere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke op elk moment gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Voorts verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 

de doeleinden van de verwerking;
- de betrokken categorieën persoonsgegevens
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties
- indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen
- het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken       tegen een dergelijke verwerking
- het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
- indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.


Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht op de hoogte te worden gebracht van de passende waarborgen in verband met de doorgifte.
 

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:


- The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
- The data subject withdraws the consent on which the processing is based pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR, or Article 9(2)(a) of the GDPR, and where there is no other legal basis for the processing.
- The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no compelling legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
- The personal data has been unlawfully processed.
- The personal data must be erased in order to comply with a legal obligation laid down by Union or Member State law to which the controller is subject.
- The personal data has been collected in connection with the provision of information society services as referred to in Article 8(1) of the GDPR. If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the KUHNLE-TOURS GmbH, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of the KUHNLE-TOURS GmbH will promptly ensure that the data erasure request is complied with immediately.

 

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH zal in individuele gevallen voor de nodige maatregelen zorgen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
- De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
- De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
- De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
- De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de KUHNLE-TOURS GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

 

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan de andere te laten doorgeven, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH.

g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De KUHNLE-TOURS GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van het bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Indien KUHNLE-TOURS GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met een dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij de KUHNLE-TOURS GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal de KUHNLE-TOURS GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door KUHNLE-TOURS GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht op bezwaar via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van gerechtvaardigde belangen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft KUHNLE-TOURS GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten. Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH.
 

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij zich te allen tijde wenden tot een medewerker van KUHNLE-TOURS GmbH.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch gewist, mits geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Een ander legitiem belang in dit verband is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om onder meer privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) was geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de desbetreffende Facebook-component via de Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden onder developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure wordt aan Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze internetpagina - en gedurende zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt via de Facebook-component verzameld en aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.
 

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene tijdens het oproepen van onze website op hetzelfde moment bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij dit verhinderen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die te vinden is op facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratieopties ter beschikking gesteld om de overdracht van gegevens aan Facebook te voorkomen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te elimineren.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetadvertenties uit te voeren. De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Door het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via de Google Analytics-component gegevens verstrekken met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens provisieafrekeningen op te stellen.
 

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een dienovereenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics in verband met het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google, alsmede de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser add-on downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden onder www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt onder de volgende link www.google.com/analytics/ nader toegelicht.

 

 

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de knop Google+ als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ biedt gebruikers van het sociale netwerk de mogelijkheid om onder meer privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken. De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Bij het oproepen van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google+-knop van Google via de respectieve Google+-knopcomponent. In het kader van deze technische procedure wordt aan Google meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ vindt u onder https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze internetpagina door de betrokkene werden bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+-knop en Google koppelt deze aan het desbetreffende Google+-account dat aan de betrokkene is gekoppeld.
Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en daarmee een Google+ 1 aanbeveling doet, dan wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1 aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Vervolgens wordt een door de betrokkene op deze website gegeven Google+ 1 aanbeveling samen met andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, zoals de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's, of in verband met advertenties. Google is ook in staat om het bezoek aan deze website te koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Google. Google legt deze persoonlijke informatie verder vast met het doel de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

 


Via de Google+ knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd bij Google+. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Indien de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wil doorgeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website oproept.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden onder www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+ 1 knop kunt u vinden op developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LiveZilla

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de component LiveZilla geïntegreerd. LiveZilla is een helpdesksoftware voor live support die directe communicatie in real time (zogenaamde live chat) met bezoekers van de eigen internetpagina mogelijk maakt. De ontwikkelaar van de LiveZilla-component is LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland. Bij elke afzonderlijke oproep op onze website, die is uitgerust met een LiveZilla-component, verzamelt deze component gegevens met het oog op de werking van het live-chatsysteem en de analyse van de werking van het systeem. Meer informatie over LiveZilla kunt u vinden onder http://www.livezilla.net/home/en/.

17. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

18. De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR, is ons legitieme belang om onze onderneming uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

19. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium dat wordt gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

20. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste voor het sluiten van een contract; Verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.
 

21. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze Privacy Policy is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de Externe Functionarissen voor Gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte notebooks verkoopt en de Media Lawyers van WBS-LAW.